Đại Học chăn Trâu

Friday, 17 November 2017

Người quân tử không tranh cãi với kẻ tiểu nhân bởi vì sao?


Mi các  Bác .. chia x....

Người quân t không tranh cãi vi k tiu nhân bi vì sao?

Khng T có mt cu hc trò rt thích tranh lun. Mt hôm, người hc trò này đến hi thăm Khng T thì gp mt người đang đng cng nhà Khng T.

Ng
ười khách này ngăn v hc trò  kia li và nói: “Nghe nói thy dy ca ngài là Khng thánh nhân, như vy thì hc vn ca ngài chc phi cao lm. Ngài cho ta hi mt năm có my mùa? Nếu ngài tr li đúng, ta s dp đu quỳ ly ngài, còn nếu tr li sai thì ngài phi bái ly ta.”

V
đ t kia suy nghĩ mt lát ri nói: “Xuân, H, Thu, Đông, có bn mùa!”

Ng
ười khách kia cãi li: “Sai! Có ba mùa!”

V
đ t này cm thy thc s là kỳ quái nói: “Rõ ràng là mt năm có bn mùa, sao ngươi li nói là có ba mùa?”

Đúng lúc hai ng
ười tranh lun không thôi thì Khng T đi ra. V khách kia hi: “Thánh nhân! Xin ngài hãy phân x, mt năm rt cuc là có my mùa?”

Kh
ng T nhìn v khách mt lượt ri nói: “Ba mùa!”

V
khách vô cùng đc thng, quay sang cu hc trò ca Khng T: ‘Ngươi nghe đã rõ chưa, còn không bái ta mt ly t li sao?’. Nói ri đc chí cười ha h đi thng.

C
u hc trò thy hết sc quái l, bèn hi Khng T: “Thưa thy! Mt năm rõ ràng là có bn mùa, sao va ri thy li nói là có ba mùa?”

Kh
ng T tr li: “Con không thy người kia sao? Đó là mt con châu chu biến hóa mà thành. Mt năm, châu chu ch sng có ba mùa, xuân, h và thu, nó đâu có biết mùa đông? Con tranh lun vi nó chng phi là không bao gi có kết thúc sao?”

V
đ t bng tnh hiu ra đo ý cao thâm ca bc Thánh nhân: Tranh cãi vi người không cùng cnh gii là vic phí thi gian vô ích. Lão T nói: “Thin gi bt bin, bin gi bt thin” (Nghĩa là: Người thin thì không tranh bin, người tranh bin thì không phi thin). S tu dưỡng, trưởng thành trong đi mt người th hin vic làm, không phi li nói, tranh bin. Xưa nay, phàm đã là chân lý thì đâu cn tranh bin?

(
nh minh ha)

K
tiu nhân nhm tưởng rng tranh lun không ngt là khng đnh được chân lý thuc v mình. Kỳ thc, chân lý vn không thuc v người, mà là đo ca vũ tr. Vic ca người quân t là dng tâm tu dưỡng đến cnh gii ca chân lý, gi là giác ng, viên mãn. K tiu nhân ly cái ngu xun ca mình khăng khăng tranh lun cao thp vi người khác. Trong Đo Đc Kinh , Lão T viết: “Đo ca bc Thành nhân là làm mà không tranh ” .Mt trong ba nguyên lý tu dưỡng ti cao ca Pht gia chính là NHN. Nhn nhn không tranh bin mi là cnh gii tu dưỡng cao nht ca đi người.

Phú B
t thi Bc Tng khi còn tr, ông đang đi b trên đường ph thành Lc Dương thì bng nhiên có mt người mng chi ông. Mt người đi đường đã ghé tai Phú Bt mà nói nh: “ Chàng trai tr, có người đang mng chi cu kìa .” Phú Bt nghe xong lin nói: “ Hình như là mng người khác đó. ” Người đó li nói: “ Người ta còn gi tên ca cu mà chi đó .” Phú Bt suy nghĩ mt chút ri nói: “ Có l là mng người khác, rt có th người đó trùng tên h vi tôi. ” Sau đó, người mng chi Phú Bt nghe được phn ng ca ông nên thy rt h thn, đến xin li Phú Bt.

Phú B
t chng phi chính là đã hành x như người quân t, không tranh bin vi k tiu nhn. Đó không phi là nhu nhược mà là không đ tâm vào nhng chuyn vn vt, lùi mt bước bin rng tri cao. Cho nên, người xưa cho rng người thông minh nhưng gi ngc mi là đo x thế ca nhà thông thái. Đi người quá ngn ngi và quý giá, vic cn làm li quá nhiu, sao phi vì điu khó chu mà lãng phí thi gian ? Hiu được cái đo ca người gi ngc, bn s thu mt cnh gii khác ca đi trí tu.

Trong Lu
n ng , Khng T ging: “ Quân t thc vô cu bão, cư vô cu an, mn vu s nhi thn vu ngôn. ” (Tm dch: Bc quân t ăn nhưng không cu ăn no,  không cu an, nhanh nhn, minh mn trong vic làm nhưng rt thn trng v li nói). Li thêm: “ Quân t dc nt vu ngôn nhi mn vu hành ” (Bc quân t thường chm trong li nói nhưng hành đng thì nhanh nhy).

Rõ ràng là ng
ười xưa xem phm cht người quân t hành đng, nói ít làm nhiu, ly hành đng chng minh thay vì xo bin, có nói cũng ly khiêm nhường, đúng mc, thm chí im lng không nói. K tiu nhân ngược li, nói nhiu nhưng chng làm gì c. Thế nên nhân gian mi có câu: ‘Ăn như rng cun, nói như rng leo…’

(
nh minh ha)

M
t l hết sc d hiu là nhng người nhn nhn không tranh bin là bi h còn đang phi… mit mài làm vic. K tiu nhân làm ít nên rnh ri nói nhiu, v bn cht thc s không phi có năng lc. Người tài trí biết trân quý thi gian hu hn, mt khi qua đi không tr li nên dc lòng toàn tâm toàn trí vào công vic, không mun phí tiếc thi gian cho vic tranh cãi đúng sai. Tâm tranh đu hơn thua cao thp h đã buông b t lâu.

K
tiu nhân khoa ngôn xo ng nhưng thc ra mi vic đu đ người khác làm c. Như vy tranh cãi vi k tiu nhân há chng phi h mình xung bng h mà phí thi gi vô ích sao? ‘ Người tt không tranh bin, người tranh bin không tt. Người biết không hc rng, người hc rng không biết .

Hàm ý là: Ng
ười thông minh không nht đnh là k hc rng. Người hc rng li cũng không nht đnh là người thông thái trí hu. Bi th quyết đnh trí tu ca mt người không phi tri thc tích lũy nhiu bao nhiêu mà là tâm thái cnh gii tư tưởng cao bao nhiêu. K thông minh dùng khoa ngôn xo ng đ hùng bin. Bc trí gi, ngược li, đã tu dưỡng đến đ hiu rng, nói là mt loi năng lc, còn im lng là mt loi trí hu. Vy há chng phi sng trên đi, không cn tranh cãi vi k tiu nhân.

Lam Th
ư

NguyenDac


__._,_.___

Posted by: nguyenvan nam 

Featured post

Người quân tử không tranh cãi với kẻ tiểu nhân bởi vì sao?

M ờ i c á c   B á c .. chia x ẻ .... Ng ườ i qu â n t ử kh ô ng tranh c ã i v ớ i k ẻ ti ể u nh â n b ở i v ì sao? Kh ổ ng T ử ...

Popular Posts

Popular Posts