Đại Học chăn Trâu

Sunday, 16 July 2017

Khả năng ngoại ngữ vc!!!!!


KINH CHUYEN QUY VI HUU :
CUOI TUAN NGHE VUI CHOI  , NHUNG CAN THAN KHI CUOI NHA !!!!!

---------- Forwarded message ----------
From: TRONG DAN Vo <
Date: 2017-06-25 16:38 GMT+02:00
Subject: Khả năng ngoại ngữ vc!!!!!
To: TRONG DAN Vo <>

Khả năng ngoại ngữ vc!!!!!

Cứ cho rằng các ngài Thủ Tướng, chủ tịch nước 40 năm trươc chỉ mới học tiểu học, trai qua 40 năm sau một thời gian dài như vậy để lên cái chức lanh đạo quốc gia thì cũng phải học hỏi thêm, quyền cao chức vọng đến như vậy thiếu gì người sai bảo thiếu gì giáo sư ngoại ngữ để mà học thêm ngoại ngữ? Thật xấu hổ, hay các ông lại vẫn cứ nghi rằng tiếng Việt, người Việt là đỉnh cao của nhân loại rồi khỏi phải hoc tiếng nước ngoài làm gì ?

Xin xem link dưới đây mình sẽ thấy nhột dạ cho đất nước
__._,_.___

Posted by: TRONG DAN Vo 


hqdefault.jpg
President Trump to attend French National Day Parade with President Macron. 14 juillet 2017 -  (2.14:45hrs)
dessin-du-drapeau-fran%C3%A7ais-420x236.png


Image removed by sender.


Virus-free. www.avastcom
__._,_.___

Posted by: "Tran Van Long

Featured post

Sở Tư pháp Văn phòng Công vụ THÔNG CÁO BÁO CHÍ...Cựu Chủ tịch của Công ty Vận tải Maryland bị truy tố

S ở T ư ph á p Văn phòng Công v ụ THÔNG CÁO BÁO CHÍ Th ứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 C ự u Ch ủ t ị ch c ủ a Công ty V ậ n t ...

Popular Posts

Popular Posts